Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.siem-coaching.nll

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.siem-coaching.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door SIEM COACHING . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemene voorwaarden SIEM COACHING
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. 
enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of 
strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. SIEM COACHING:  KvK-nummer: 80448976
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Siem coaching een 
overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet 
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Siem coaching en de wederpartij gezamenlijk. 
5. Overeenkomst: iedere tussen Siem coaching en de wederpartij tot stand gekomen 
overeenkomst, waarmee Siem coaching zich jegens de wederpartij, tegen een nader 
overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop 
en levering van producten.
6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen  

Siem coaching en de consument wordt gesloten in het kader van een door  

Siem coaching georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van  

Siem coaching en consument en waarbij, tot en met het 
moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één 
of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in 
elk geval sprake in geval de overeenkomst tussen  coaching en de consument 
middels een webwinkel van Siem coaching is gesloten.
7. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een 
bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, 
telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) 
trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.
8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Siem coaching aan de 
wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, 
voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc.
© Algemene Voorwaarden Siem coaching
9. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Siem coaching te 
verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering
(gedrags)coaching.
10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op 
te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een 
overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Siem coaching en 
iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder 
welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend 
geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende 
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Siem coaching 
vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Siem coaching kan tot onverwijld na de 
aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Siem coaching worden herroepen.
2. Aan een aanbod van Siem coaching dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede 
aan een aanbod van Siem coaching dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte 
onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Siem coaching niet tot de nakoming van een 
gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van 
de wederpartij afwijkt van het aanbod van Siem coaching, komt de overeenkomst niet 
conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Siem coaching anders aangeeft. In 
© Algemene Voorwaarden Siem coaching -
geval van een overeenkomst op afstand, zal Siem coaching die overeenkomst zo spoedig 
mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.
5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon 
sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De 
wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van 
alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
1. De wederpartij staat ervoor in dat zij Siem coaching, gevraagd en ongevraagd, binnen 
bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst 
redelijkerwijs relevant zijn.
2. De wederpartij dient Siem coaching voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de 
overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te 
verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De 
wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te 
optimaliseren.
ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING
1. Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt 
aangegaan, zal Siem coaching de wederpartij een door de deelnemer in te vullen 
intakeformulier inclusief risico-analyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in 
dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde 
formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan 
Siem coaching beschikbaar wordt gesteld. Siem coaching is gerechtigd om het 
lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het 
intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of 
voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Siem coaching op 
basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de 
deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt 
deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid 
van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten 
beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om 
trainingen of voedingsprogramma’s te volgen. 
2. De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door 
hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze 
© Algemene Voorwaarden Siem coaching 
zaken worden niet door Siem coaching aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Op de deelnemer aan door Siem coaching georganiseerde trainingen, 
coachingsgesprekken, workshops, lezingen en andere diensten waarop een lidmaatschap 
betrekking heeft, rust, mits het lidmaatschap langer voortduurt dan drie maanden, een 
inspanningsverplichting van de client om per kwartaal deel te nemen aan ten minste 80% 
van de overeengekomen trainingen, sessies, bijeenkomsten, etc., bij gebreke waarvan 
Siem coaching gerechtigd is om het lidmaatschap te beëindigen nadat de deelnemer 
daarop is aangesproken, en over een periode van nogmaals een kwartaal door hem 
opnieuw niet aan de bedoelde norm is voldaan. Partijen kunnen overeenkomen dat het 
lidmaatschap wordt omgezet in een vorm die voor de deelnemer wat betreft tijdsbesteding 
minder intensief is, teneinde het voor de deelnemer makkelijker te maken om de norm van 
80% te behalen.
ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van 
bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke 
waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt. 
2. Siem coaching behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat 
redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval een order in gedeelten 
wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van 
ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering door of namens de 
consument in ontvangst is genomen. 
3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het 
moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, 
onverminderd het bepaalde in artikel 8, niet gerechtigd te weigeren de te leveren 
producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen. 
5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die 
de wederpartij is toe te rekenen, is Siem coaching gerechtigd om naar redelijkheid de 
kosten in rekening te brengen welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar 
afnameverplichtingen jegens Siem coaching deugdelijk was nagekomen, zoals de kosten 
in verband met de opslag van de producten en kosten in verband met meerdere 
afleverpogingen.
© Algemene Voorwaarden 
ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een lidmaatschap aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde 
tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden bedragen indien de 
wederpartij een consument is.
2. Een lidmaatschap aangegaan voor bepaalde tijd wordt standaard stilzwijgende verlenging 
uitsluitend per kalendermaand. Alleen indien expliciet aangegeven is dat een 
overeenkomst een bepaalde tijd heeft, eindigt van rechtswege door verstrijken van die 
bepaalde tijd.
3. Het lidmaatschap eindigt één kalendermaand na de dag van opzegging, mits de eventuele 
bepaalde looptijd van het lidmaatschap is verstreken. Opzegging dient schriftelijk te 
geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze 
kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan.
ARTIKEL 8. | TERMIJNEN EN DERDEN
1. Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Siem coaching zich jegens 
de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Siem coaching treedt in geval van een 
niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij Siem coaching schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld 
waarbinnen Siem coaching de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de 
nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Siem coaching is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 
2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Siem coaching de uitvoering 
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg 
aan de wettelijke aansprakelijkheid van Siem coaching voor door hem ingeschakelde 
derden. 
ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit 
artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking 
heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder 
opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op 
afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het 
volgende artikel en het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of 
© Algemene Voorwaarden Siem coaching 
namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd om de overeenkomst op afstand 
zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Diensten
2. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de 
bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van 
de consument.
3. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen 
binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de 
overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de 
overeenkomst door Siem coaching is nagekomen.
4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in 
lid 2, is de consument Siem coaching een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat 
gedeelte van de verbintenis dat door Siem coaching is nagekomen op het moment van 
uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de 
verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Siem coaching moet betalen, 
wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de 
totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de 
marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.
Consumentenkoop
5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met 
de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag het product 
slechts in die mate uitpakken en hanteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en 
eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke 
winkel zou mogen doen.
6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het betreffende 
product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en 
verpakking aan Siem coaching retourneren.
7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg 
is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan 
ingevolge lid 5. Siem coaching is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument 
in rekening te brengen en te verrekenen met de eventueel reeds van de consument 
ontvangen betalingen. Siem coaching is niet gehouden de eventuele bezorgkosten aan 
de consument terug te betalen indien het recht van ontbinding slechts betrekking heeft op
een gedeelte van de bestelling. Voorts is Siem coaching niet verplicht de bijkomende 
kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de 
© Algemene Voorwaarden Siem coaching 
door Siem coaching aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft 
gekozen.
8. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de ontbinding 
van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 10 door de consument is 
ingeroepen.
9. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van 
retournering van de producten voor zijn rekening.
Afwikkeling
10. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Siem coaching aangeboden modelformulier 
voor herroeping een verzoek in te dienen bij Siem coaching Zodra Siem coaching in 
kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te 
ontbinden, zal Siem coaching de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
11. Siem coaching zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele 
waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 4 en de laatste twee 
volzinnen van lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van 
de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een 
consumentenkoop, de producten door Siem coaching zijn terugontvangen, dan wel door 
de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
ARTIKEL 10. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a) een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de 
overeenkomst op afstand, indien: 
1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de 
consument; en 
2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra 
Siem coaching de overeenkomst op afstand is nagekomen. 
b)een consumentenkoop betreffende: 
1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, 
die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele 
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon 
bestemd zijn; 
2. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid 
hebben;
© Algemene Voorwaarden 
3. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om 
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de 
levering is verbroken; 
4. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd 
zijn met andere zaken; 
5. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de 
verzegeling na levering is verbroken; 
6. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een 
overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. 
c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover 
de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de 
consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht 
van ontbinding;
d)een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B 
van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren 
van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de 
overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst 
beantwoordt, dient de wederpartij Siem coaching daarvan onverwijld mededeling te 
doen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de 
wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis 
is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling 
te doen aan Siem coaching .
2. Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het 
verlenen van diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de 
uitvoering van de overeenkomst door Siem coaching onverwijld na constatering, althans 
het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Siem
coaching mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Siem
coaching schriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen.
3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na 
factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Siem coaching.
4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Siem coaching uit een dergelijke 
klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de 
overeenkomen prijs bestaan.
© Algemene Voorwaarden Siem coaching 
6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, 
onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer 
in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien 
niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij 
Siem coaching is geklaagd.
ARTIKEL 12. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP
1. Siem coaching levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks 
uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Siem coaching ,
fabrikant of importeur verstrekte niets afdoet aan de dwingende wettelijke 
rechten en vorderingen die consumenten jegens Siem coaching kunnen doen gelden.
2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt 
eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van 
non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van 
buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Siem coaching dan wel zijn 
toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, 
begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of 
onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met 
de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Siem coaching , het 
aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties 
die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Siem coaching zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 13. | OVERMACHT
1. Siem coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de 
overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid 
die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen niet kan worden toegerekend. 
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk 
maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Siem coaching bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan 
voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare 
gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van 
een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde 
gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen 
zelfstandige waarde toekomt.
© Algemene Voorwaarden 
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, 
nimmer voor vergoeding in aanmerking. 
ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Siem coaching is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de 
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de 
overeenkomst Siem coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven 
te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van 
betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van 
toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de 
wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Siem coaching 
gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de 
wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Siem coaching gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan 
worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband 
met het door Siem coaching op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of 
ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van 
de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Siem coaching behoren te 
komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de 
prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. 
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die 
Siem coaching ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, 
te vergoeden. 
6. Indien Siem coaching de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle 
vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN
© Algemene Voorwaarden 
1. Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Siem coaching gerechtigd 
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van 
een consumentenkoop Siem coaching de consument niet zal verplichten tot 
vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke 
levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
2. Zolang de wederpartij jegens Siem coaching in gebreke is met de voldoening van een op 
haar rustende betalingsverplichting, is Siem coaching niet gehouden (verder) uitvoering 
te geven aan de overeenkomst.
3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door 
Siem coaching vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is 
Siem coaching gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen. 
4. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij 
redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om 
andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Siem
coaching de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, 
middels overboeking vorderen.
5. De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten 
dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.
6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke 
Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de 
wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7. Siem coaching is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per 
e-mail aan hem/haar beschikbaar te stellen.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van 
rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, 
over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een 
gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige 
zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de 
wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt 
ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, 
met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het 
bepaalde in de Wet Incassokosten.
10. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Siem coaching , in afwijking 
van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de 
consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen 
alsnog tot betaling over te gaan.
© Algemene Voorwaarden 
ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Siem coaching verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 
de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of 
strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Siem 
coaching zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor 
het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst 
beoogde te behalen.
2. Siem coaching draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of 
importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling 
van de productenaansprakelijkheid.
3. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte 
gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de 
wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere 
omstandigheid die niet aan Siem coaching kan worden toegerekend.
4. Aansprakelijkheid van Siem coaching voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan 
nadat de wederpartij Siem coaching in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te 
herstellen, bij gebreke waarvan er voor Siem coaching ter zake geen enkele 
aansprakelijkheid voortvloeit.
5. Siem coaching is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene 
voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te 
houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming van Siem coaching in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een 
tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te 
vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de
uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Siem coaching is 
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, 
geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt 
uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 
zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene 
voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Siem coaching 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Siem coaching 
toegerekend kunnen worden;
© Algemene Voorwaarden
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. De aansprakelijkheid van Siem coaching is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van 
de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid van Siem coaching betrekking heeft, met dien verstande dat de 
aansprakelijkheid van Siem coaching nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten 
aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering van Siem coaching daadwerkelijk wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het eventuele eigen risico van Siem coaching dat krachtens die 
verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan 
zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, 
uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als 
uitgangspunt genomen.
7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Siem coaching bedraagt één jaar. 
In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen 
die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop 
niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
8. De wederpartij vrijwaart Siem coaching van eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 
anderen dan Siem coaching toerekenbaar is.
9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan 
is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Siem coaching geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij 
al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te 
verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan 
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Siem
coaching hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Siem coaching en de eventueel 
door Siem coaching aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
© Algemene Voorwaarden Siem coaching 
producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Siem coaching is bij 
verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle 
hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 18. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het 
bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de 
wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te 
worden ingediend bij Siem coaching .
2. Bij Siem coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na 
ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en 
een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
3. Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in 
onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de 
geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM
Builth coaching dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle 
overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen 
en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, 
workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde 
beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) 
verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze 
die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.
ARTIKEL 20. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING
1. Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere 
(mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
2. Siem coaching dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de 
bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Siem coaching c.q. zijn 
licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle 
voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid 
van Siem coaching c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.
3. Siem coaching dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten 
gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, 
© Algemene Voorwaarden Siem Coaching
aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Siem coaching
dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties 
is uitgesloten.
4. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt 
overeenkomstig de privacyinstellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker 
wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke 
informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem 
toepassen van bepaalde privacyinstellingen. Elke aansprakelijkheid van Siem  coaching dan 
wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de 
privacyinstellingen van de gebruiker is uitgesloten.
ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN
1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te 
spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechte